ข้อ 3 หน้า 107 CPU Scheduling-1

กำหนดการใช้ซีพียู โดยใช้อัลกอริธึมที่กำหนดต่อไปนี้ แต่ละอัลกอริธึมมีปัญหาสำคัญที่อาจเกิดขึ้นได้คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร และมีวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างไร อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ

1.มาก่อนบริการก่อน(FCFS : First-come First-served Scheduling)

เป็น อัลกอริทึมที่ง่ายที่สุด โดยจะกำหนดให้โปรเซสที่ร้องขอซีพียูก่อน เป็นโปรเซสที่ได้รับซีพียู ก่อน เมื่อมีโปรเซสที่อยู่ในสถานะพร้อมที่จะทำงาน โปรเซสนั้นจะถูกนำเข้าไปต่อท้ายคิวพร้อม เมื่อซีพียูว่าง ระบบปฏิบัติการจะเรียกกำหนดการซีพียู เพื่อให้พิจารณามอบซีพียูให้แก่โปรเซสที่อยู่ต้นคิวของคิวพร้อม ปัญหาที่อาจะเกิดขึ้น Convoy effect : การทำงานของอัลกอริทึมนี้ดูเหมือนเป็นการยุติธรรมที่ให้สิทธิการเข้าใช้ซีพียู แก่โปรเซสที่เข้ามาอยู่ในคิวพร้อมก่อน แต่ในกรณีที่ในคิวพร้อมของระบบมีทั้งโปรเซสที่เน้นซีพียู และโปรเซสที่เน้น I/O จะพบว่า โปรเซสที่เน้น I/O จะต้องเสียเวลารอนานมาก เพื่อเข้าใช้งานซีพียูในระยะเวลาที่ไม่นานมากนัก ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหา Convoy effect คือ เหตุการณ์ที่โปรเซสขนาดเล็กในระบบ จะต้องเสียเวลารอโปรเซสขนาดใหญ่ที่ครอบครองซีพียูเป็นเวลานานการทำงานของอัลกอริทึมนี้ เป็นการทำงานที่ไม่สามารถขัดจังหวะ หรือแทรกกลางคันได้ (Non-Preemptive process)  ซึ่งจะไม่เหมาะกับระบบที่ต้องมีการแบ่งส่วนการทำงาน ให้งานแต่ละงานได้ใช้ซีพียูอย่างทั่วถึง ตัวอย่าง ให้พิจารณาระบบที่ประกอบไปด้วย 3 โปรเซสที่ถูกรับเข้ามาในระบบ เรียงตามลำดับ คือ P1, P2 และ P3 โดยที่แต่ละโปรเซสต้องการใช้ซีพียูเป็นเวลาตามที่กำหนด ให้หาค่าเฉลี่ยของเวลารอ เมื่อกำหนดให้ใช้อัลกอริทึมแบบมาก่อนบริการก่อน

Image

การรอของแต่ละโปรเซส สามารถแสดงได้ด้วย Gantt Chart ดังนี้ Image

  • P1เข้ามาในระบบและได้รับการจัดสรรให้ใช้ซีพียูทันที จึงไม่ต้องเสียเวลาในการรอซีพียู ดังนั้นเวลาในการรอซีพียู = 0 หน่วยเวลา
  • P2ต้องรอจนกว่า P1ทำงานเสร็จเรียบร้อยและคืนซีพียูให้กับระบบ ดังนั้นเวลาในการรอซีพียู = 24 หน่วยเวลา
  • P3ต้องรอจนกว่า P2ทำงานเสร็จเรียบร้อยและคืนซีพียูให้กับระบบ ดังนั้นเวลาในการรอซีพียู = 27 หน่วยเวลา
  • ดังนั้นค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการรอซีพียู คือ (0+24+27)/3 = 17 หน่วยเวลา

2.งานสั้นทำก่อน (Shortest-Job First Scheduling : SJF)

อัลกอริทึมของงานสั้นทำก่อน จะพยายามลดค่าเฉลี่ยของเวลาครบวงงาน และค่าเฉลี่ยของเวลารอ โดยกำหนดให้โปรเซสที่ต้องการใช้ซีพียูเป็นระยะเวลาน้อยได้เข้าใช้ซีพียูก่อน โปรเซสที่ต้องการใช้ซีพียูเป็นระยะเวลานาน ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ข้อมูลในด้านเวลาที่จะต้องใช้ทำงานของแต่ละกระบวนการ สำหรับการจัดตารางการทำงานในระยะยาว ในระบบการทำงานแบบกลุ่ม เราสามารถใช้ข้อจำกัดเวลาที่ผู้ใช้บอกเป็นเกณฑ์ได้ ซึ่งผู้ใช้ก็จะถูกบังคับโดยอัตโนมัติ ให้ประมาณการข้อจำกัดเวลานี้ อย่างใกล้เคียงที่สุด เพราะยิ่งสั้นยิ่งมีโอกาสเข้าทำงานก่อน (แต่ถ้าสั้นเกินไป ระบบจะแจ้งข้อผิดพลาด “ใช้เวลาเกินข้อจำกัด” ซึ่งผู้ใช้ต้องวนกลับไปเริ่มส่งงานมาใหม่) โดยปกติแล้วจึงนิยมใช้ SJF ในการจัดตารางการทำงานในระยะยาว แม้ว่า SJF จะดีที่สุด แต่ก็ไม่สามารถนำไปใช้กับการจัดตารางการทำงานในระยะสั้น เพราะเราไม่มีทางรู้เวลาที่แต่ละกระบวนการ จะต้องทำงานจริง ๆ ทางออกก็คือ พยายามประมาณวิธี SJF โดยการพยากรณ์ค่าว่าเวลาที่กระบวนการจะต้องทำงานจากค่าในอดีต แล้วจัดตารางการทำงาน ด้วยค่าพยากรณ์นี้แทน วิธี SJF นี้อาจทำเป็นแบบให้แทรกกลางคัน (preemptive) หรือ ห้ามแทรกกลางคัน (nonpreemptive) ก็ได้ เมื่อกระบวนการใหม่เข้ามาในแถวคอย ขณะที่กระบวนการหนึ่งกำลังทำงานอยู่ ถ้ากระบวนการใหม่มีเวลาที่จะต้องทำงานสั้นกว่า เวลาที่เหลือ ของกระบวนการที่กำลังทำงาน ตัวอย่าง พิจารณาระบบที่ประกอบด้วยโปรเซส P1, P2, P3 และ P4โดยที่ทุกโปรเซสถูกรับเข้ามาในะบบพร้อมกัน Image Imageจาก Gantt Chart จะเห็นว่า • โปรเซส P1ต้องรอเป็นเวลา 3 หน่วยเวลา • โปรเซส P2ต้องรอเป็นเวลา 16 หน่วยเวลา • โปรเซส P3ต้องรอเป็นเวลา 9 หน่วยเวลา • โปรเซส P4ต้องรอเป็นเวลา 0 หน่วยเวลา • ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการรอ คือ (3+16+9+0)/4 = 7 หน่วยเวลา

3.ลำดับความสำคัญ (Priority Scheduling)

เป็นวิธีจัดลำดับการใช้ซีพียูโดยกำหนดลำดับความสำคัญให้แต่ละโปรเซส โดยระบบจะต้องกำหนดว่า

  • ให้ตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุด แสดงถึงลำดับความสำคัญน้อยที่สุด
  • ให้ตัวเลขที่มีค่ามากที่สุด แสดงถึงลำดับความสำคัญมากที่สุด หรือ
  • ให้ตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุด แสดงถึงลำดับความสำคัญมากที่สุด
  • ให้ตัวเลขที่มีค่ามากที่สุด แสดงถึงลำดับความสำคัญน้อยที่สุด

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น กรณีที่อัลกอริทึมทำงานแบบ Preemptive จะทำให้เกิดปัญหาสำคัญ คือ การอดตาย (Starvation) คือ โปรเซสที่มีลำดับความสำคัญต่ำกว่า ถูกโปรเซสที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่าแย่งซีพียูไปใช้งาน ทำให้โปรเซสที่มีลำดับความสำคัญต่ำไม่มีโอกาสเข้าไปใช้ซีพียู วิธีการแก้ปัญหา การอดตาย สามารถทำได้โดยการทำ Aging คือ การกำหนดให้มีการเพิ่มค่าของลำดับความสำคัญของทุกโปรเซสในระบบเป็นระยะ ตัวอย่าง Imageเมื่อกำหนดให้ ตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดมีลำดับความสำคัญสูงที่สุด การจัดลำดับ ของซีพียูจะเป็นไปตามลำดับค่าความสำคัญ คือ P2, P5, P1, P3, P4

การจัดลำดับของซีพียูจะเป็นไปตามลำดับค่าความสำคัญ คือ P2, P5, P1, P3, P4

ดังนั้น ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการรอ คือ (13+0+19+26+8)/5  เท่ากับ 13.2 หน่วยเวลา

Image

4.วิธีวนรอบ (Round-Robin Scheduling : RR)

อัลกอริทึมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ส าหรับระบบแบ่งเวลา โดยมีการทำงานเหมือนอัลกอริทึมแบบมาก่อนบริการก่อน แต่กำหนดให้โปรเซสใช้ซีพียูในเวลาที่จำกัด เรียกว่า เวลาควอนตัม (Quantum time)  หรือ การแบ่งเวลา ตัวอย่าง ระบบคอมพิวเตอร์มีโปรเซสทั้งหมด 3 โปรเซส แต่ละโปรเซสมีเวลาเข้าระบบ และเวลาที่ต้องการใช้ซีพียู ดังนี้ โปรเซส P1 เข้าระบบเมื่อเวลา 0.0 และต้องการใช้ซีพียู 8 หน่วยเวลา โปรเซส P2 เข้าระบบเมื่อเวลา 0.4 และต้องการใช้ซีพียู 4 หน่วยเวลา โปรเซส P3 เข้าระบบเมื่อเวลา 1.0 และต้องการใช้ซีพียู 1 หน่วยเวลา เมื่อกำหนดให้ใช้การจัดลำดับใช้งานซีพียูแบบวนรอบ ที่มีเวลาควอนตัมเท่ากับ 2.0 หน่วยเวลา ให้แสดงวิธีทำเพื่อคำนวณหาเวลาครบวงงานเฉลี่ย Image

Advertisements

Posted on กันยายน 19, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: