Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2012

คำศัพท์เกี่ยวกับระบบเครือข่าย

1. FTP
ย่อมาจาก File Transfer Protocol หรือโปรโตคอล ส่งผ่านไฟล์ เป็นส่วนหนึ่งของ กลุ่มโปรโตคอล อินเทอร์เนตหลัก (TCP/IP) ใช้สำหรับส่งไฟล์ จากเครื่องผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ ของคุณ

2. ISDN
ย่อมาจาก Integrated Services Digital Network เป็นโปรโตคอล สำหรับสื่อสาร ที่ให้บริการ โดยบริษัทโทรศัพท์พื้นฐานต่างๆ สามารถให้บริการ เชื่อมต่อความเร็วสูง ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ในสถานที่ต่างๆ ได้

3. Packet
เป็นกลุ่มของข้อมูลที่มีการรับส่งกันอยู่ ภายในเครือข่าย ที่มีการเติม “เฮดเดอร์” ซึ่งเป็นข้อมูล ที่บอกถึงลักษณะ ของข้อมูลที่บรรจุอยู่ภายใน และปลายทางของ แพ็คเก็ต เราสามารถเปรียบ แพ็คเก็ต ได้กับ “ซองใส่ข้อมูล” โดยที่มีส่วนเฮดเดอร์ เปรียบได้กับที่อยู่นั่นเอง

4. HTTP
ย่อมาจาก Hypertext Transfer Protocol ซึ่งเป็นโปรโตคอล ที่คอยควบคุม การส่งเอกสารในรูปแบบต่างๆ บนระบบ อินเทอร์เน็ต

5. IP telephony
ระบบโทรศัพท์ ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นระบบที่รวมเอา การติดต่อสื่อสาร ข้อมูลประเภทต่างๆ เช่นข้อมูลตัวอักษร ข้อมูลเสียงและภาพ เข้าด้วยกัน ผ่านโครงข่าย ที่ส่งข้อมูลแบบเป็นกลุ่ม (packet) ระบบโทรศัพท์ ผ่านอินเทอร์เน็ตนี้ ช่วยเพิ่มคุณค่า ให้กับเครือข่าย บริการรูปแบบใหม่ เหล่านี้ ด้วยการอาศัย การส่งข้อมูลประเภทต่างๆ เหล่านี้รวมกัน บนเส้นทางเชื่อมต่อเดียว ทำให้ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และสาขาย่อยต่างๆ สามารถลดค่าใช้จ่าย สำหรับระบบเครือข่าย เสียงและข้อมูล ได้เป็นอย่างมาก

 

Advertisements

งานกลุ่ม เรื่อง สถานภาพระบบเครือข่ายของ มธ.

การเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ต่างๆของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มจัดทำโครงการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างอาคาร ณ ศูนย์ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2536 (TUNET-I) โดยได้ทำการเชื่อมโยงอาคารหลักทุกอาคารที่มีอยู่ในขณะนั้น รวม 15 อาคาร ด้วยสายใยแก้วนำแสงชนิด Multimode ขนาด 6-core โดยจัดวางในลักษณะกระจาย มีศูนย์กลางสายสัญญาณอยู่ที่ห้องคอมพิวเตอร์กลาง สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (สปข.) ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ และได้มีติดตั้งอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switch) ชนิด Ethernet (10Mbps) ประจำทุกอาคาร พร้อมทั้งได้มีการเดินสายกระจายสัญญาณ เพื่อเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ ในทุกๆ อาคาร เข้าสู่ระบบเครือข่าย รวมประมาณ 200 จุด
ต่อมาในราวปีงบประมาณ 2540 เมื่อมหาวิทยาลัยได้มีการขยายการดำเนินงานไปสู่ศูนย์รังสิตมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการระบบเครือข่ายความเร็วสูง (TUNET-II) ขึ้น และได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ เพื่อทยอยวางสายใยแก้วเพื่อเชื่อมโยงอาคารต่างๆ ทั้งที่ท่าพระจันทร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารหลักๆ ที่ศูนย์รังสิต ให้เข้าสู่ระบบเครือข่ายให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด รวมถึงการเช่าวงจรสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองศูนย์เข้าด้วยกัน ด้วยสายขนาดความเร็ว 2 Mbpsสถานะภาพการเชื่อมโยงภายนอกของศูนย์วิทยาเขตต่างๆ ของ มธ. สามารถสรุปได้ดังนี้

  1. มีการเชื่อมโยงระหว่างมธ.ท่าพระจันทร์ กับ มธ.ศูนย์รังสิต ด้วยสายวงจรเช่า (DDN) ความเร็ว 2 Mbpsมี
  2. การต่อเชื่อมเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์ ผ่านผู้ให้บริการต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ต (ISP) ซึ่งได้แก่ บริษัท KSC Internet จำกัด ด้วยกัน 2 เส้นทาง คือเชื่อมระหว่างมธ.ท่าพระจันทร์ไปยัง KSC ด้วยความเร็ว 1 Mbps และเชื่อมโยงระหว่าง มธ.ศูนย์รังสิต กับ KSC ด้วยความเร็ว 1.5 Mbps ทั้งนีการเชื่อมโยงทั้ง 3 เส้นทางดังกล่าว ได้กำหนดให้มีการทำงานแบบ redundant กล่าวคือ หากวงจรเชื่อมโยงวงจรใดวงจรหนึ่่งขัดข้องไป ระบบจะสลับการทำงานผ่าน 2 วงจรที่เหลืออัตโนมัติ
  3. มธ. ศูนย์ลำปางเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงการติดต่อ มธ.ศูนย์อื่นๆได้ โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างมหาวิทยาลัย uninet  ซึ่งเปนโครงการของทบวงของมหาวิทยาลัยและมีศูนย์กลางเครือข่ายอยู่ที่ทบวงมหาวิทยาลัย ด้วยสายความเร็ว 256 kbps
  4. มธ.ท่าพระจันทร์ได้มีการต่อเชื่อมเข้ากับเครือข่าย uninet ด้วยสายใยแก้วนำแสงความเร็ว 155 mbps โดยเน้นการใช้งานในการติดต่อระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันเองและการให้บริการห้องสมุดเป็นหลัก

สมาชิก

1. นางสาวสุดารัตน์  ผิวเหมาะ  2541051641209

2. นางสาวอลิษา  ณ จินดา     2541051641184

การเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดใหญ่

การเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดกลาง

การเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็ก

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ สุดารัตน์

นามสกุล  ผิวเหมาะ

เพศ  หญิง

ชื่อเล่น เมย์

ฉายา   นานา

เกิดวันที่  5  กันยายน  2535 

จบมาจาก วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  สาขา บัญชี

บ้านเลขที่  195 หมู่4  ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รหัสไปรษณีย์  77180

สีที่ชอบ  สีเขียว

ดาราที่โปรดปราน  บอม ธนา, เป้ อารักษ์

นักร้องที่ชื่นชม   ตูนย์ บอดี้แสลม

งานอดิเรก  อ่านหนังสือการ์ตูนย์

กีฬาที่ชอบ  ฟุตบอล,ฟุตซอล

 

 

คำศัพท์

คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คำศัพท์ สัปดาห์ที่ 1

1. Information  Technology 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ   การค้นคิดและพัฒนาความสามารถของคอมพิวเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทำให้มนุษย์เราสามารถสร้าง  เก็บและสื่อสารข้อมูลข่าวสาร  (ข้อความ  ตัวเลข  เสียง  ภาพ)   ได้อย่างกว้างขวางสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

2. Cyberspace 

      สถานที่ๆ  ไม่มีรูปทางกายภาพ   ซึ่งแต่ละคนสามารถติดต่อกันโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต

3. FILE  (ไฟล์)

     แฟ้มข้อมูล กลุ่มของเรดคอร์ดตั้งแต่ 1 เรดคอร์ดขึ้นไปรวมถึงมีความหมายเกี่ยวพันในเรื่องเดียวกัน เช่น เรดคอร์ดของพนักงานทั้งหมดในบริษัท

4. SOFTWARE  

     โปรแกรมควบคุมระบบ โปรแกรมอำนวยความสะดวกหรือโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ( sortware packege : โปรแกรมสำเร็จรูป )

5.  DIGITAL

      ดิจิตอล, การแสดงข้อมูลในรูปของตัวเลข

คำศัพท์ สัปดาห์ที่ 2

1.login

    การติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์

2.logout

     การเลิกติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เลิกการใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์

3.load

     บรรจุ การบรรจุ การบรรจุโปรแกรมจากแผ่นแม่เหล็กลงสู่หน่วยความจำหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์

4.online

     การทำงานโดยการติดต่อสื่อสารโดยเครื่อง

5.network

     เครือข่าย ระบบที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเทอร์มินอลล์

คำศัพท์ สัปดาห์ที่ 3

1.Data  Highway  หมายถึง โครงสร้างเครือข่ายข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทางคอมพิวเตอร์และเครื่องอิเล็กทรอนิคส์ได้ทั่วไปหมด 

2. Hacker

    ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่พยายามหาทางเข้าไปในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อแสดงว่ามีความสามารถสูง 

    หรือเพื่อความต้องการที่ผิดกฎหมาย

3. ไวรัส 

    โปรแกรมที่พวกแครกเกอร์  เขียนให้เพื่อให้โปรแกรมอื่นติด  และแพร่เชื้อเหมือนเชื้อโรค

4. BBS (Bulletine Board System) 

     เซิร์ฟเวอร์  สำหรับข่าวสาร หรือกระดานข่าวซึ่งผู้ใช้สามารถอ่าน รับ แลกเปลี่ยน และประกาศข่าว

5. DNS (Domain Name System)  

    ระบบฐานข้อมูลของชื่อเครื่องและที่อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต  โดยมีเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่เปลี่ยนชื่อเป็นเลขทางการ หรือเลขอ้างอิงของเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบ    

     อินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า  Internet Protocol Address

นิยามคำศัพท์

1.จงให้คำนิยามคำศัพท์ต่อไปนี้

     (1.1) Internet/Intranet/Extranet

                Internet 

เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมเครือข่าย ภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในอินเทอร์เน็ตสามารถสื่อสารระหว่างกันได้

                 Intranet

ระบบเครือข่ายภายในองค์กร เป็นบริการ และการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหมือนกันอินเทอร์เน็ต แต่จะเปิดให้ใช้เฉพาะสมาชิกในองค์กรเท่านั้น เช่น อินทราเน็ตของธนาคารแต่ละแห่ง หรือระบบเครือข่ายมหาดไทย ที่เชื่อมศาลากลางทั่วประเทศ เป็นต้น

                  Extranet  

ระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมเครือข่ายภายในองค์กร (INTRANET) เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายนอกองค์กร เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของสาขาของผู้จัดจำหน่าย หรือของลูกค้า เป็นต้น โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายอาจเป็นได้ทั้งการเชื่อมต่อโดยตรง (Direct Link) ระหว่าง 2 จุด หรือการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Network) ระหว่างระบบเครือข่าย Intranet จำนวนหลายๆ เครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้

     (1.2) Modem

 อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับคู่สายโทรศัพท์ โดยการแปลงสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอ์ให้เป็นสัญญาณอนาล็อก

     (1.3) Switch/Hub

                 switch

อุปกรณ์เครือข่ายที่ทำหน้าที่ใสเลเยอร์ที่ 2 Switch บางทีก็เรียกว่า Switching Hub (สวิตชิ่งฮับ) ซึ่งในช่วงแรกนั้นจะเรียกว่า Bridge (บริดจ์) เหตุผลที่เรียกว่าบริดจ์ในช่วงแรกนั้น เพราะส่วนใหญ่บริดจ์จะมีแค่สองพอร์ต และใช้สำหรับแยกคอลลิชันโดเมน

                 Hub 
อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกลุ่มของคอมพิวเตอร์ Hub มีหน้าที่รับส่งเฟรมข้อมูลทุกเฟรมที่ได้รับจากพอร์ตใดพอร์ตหนึ่งไปยังทุก ๆ พอร์ตที่เหลือ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับ Hub จะแชร์แบนด์วิธหรืออัตราข้อมูลของเครือข่าย

     (1.4) DHCP Server

 โปรโตคอลที่ใช้ในการกำหนด IP Address อัตโนมัติแก่เครื่องลูกข่ายบนระบบ ที่ติดตั้ง TCP/IP สำหรับ DHCP server มีหน้าที่แจก IP ในเครือข่ายไม่ให้ซ้ำ เป็นการลดความซ้ำซ้อน เมื่อเครื่องลูกเริ่ม boot ก็จะขอ IP address, Subnet mark, หมายเลข DNS และ Default gateway

     (1.5)  ADSL Router
คืออุปกรณ์เชื่อมต่อ ADSL มีคุณสมบัติในการแชร์อินเทอร์เน็ตภายในองค์กร
          

     (1.6) ISDN 

ISDN มาจากคำว่า Integrated Services Digital Network เป็นโครงข่ายโทรคมนาคมสื่อสารระบบใหม่ที่รวมการให้บริการสื่อสารที่มีเดิมทั้งหมด (เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เทเล็กซ์ คอมพิวเตอร์ ดาต้าเทอร์มินอลที่ใช้ติดต่อกับเมนเฟรม เทเลเท็กซ์ วีดีโอเท็กซ์) รวมทั้งบริการสื่อสารอื่นๆ

             1.7 Lan

ระบบเครือข่ายขนาดเล็ก เป็นระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์กที่ใช้เชื่อมต่อกันในระยะไม่ไกลมากนักโดยปกติมักเชื่อมต่อกันในระยะไม่เกิน 5 กิโลเมตรคือเป็นระบบเน็ตเวิร์กที่อยู่ภายใต้อาคารเดียวกันหรือต่างอาคารในระยะใกล้ๆ และไม่ต้องใช้เครือข่ายการสื่อสารขององค์การ โทรศัพท์แห่งประเทศไทย  

                    Man

ระบบเครือข่ายขนาดกลาง เป็ระบบเน็ตเวิร์กที่ต้องอาศัยโครงข่ายการสื่อสารขององค์การโทรศัพท์หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย เพราะเป็นการติดต่อกันในระดับเขต แต่เป็นระบบเน็ตเวิร์กในระยะไม่เกิน 50 กิโลเมตร

                   Wan

ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ เป็นระบบเน็ตเวิร์กที่มีการติดต่อสื่อสารกันในระดับประเทศ หรือติดตสื่อสารกันได้ทั่วทุกมุมโลกโดยทั่วไปเรียกว่า world wide web สามารถส่งได้ทั้ง ข้อมูล ภาพและเสียง

     (1.8)  Firewall

เครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันเน็ตเวิร์กจากการสื่อสารทั่วไปที่ไม่ได้รับ อนุญาต โดยที่เครื่องมือที่ว่านี้อาจจะเป็นHardware Software หรือ ทั้งสองรวมกัน

     (1.9) Topology แบบ Bus

โทโปโลยีแบบ BUS นับว่าเป็นโทโปโลยีที่ได้รับความนิยม ใช้กันมากในอดีต โดยในปัจจุบันจะมีโทโปโลยีแบบ STAR มาแทนที่ ลักษณะการทำงาน คืออุปกรณ์ทุก ชิ้นในโหมดในเครือข่ายจะเชื่อมต่อกับ สายสื่อสารหลัก ที่เรียกว่า “บัส” (BUS)

     (1.10) TCP/IP

มาตราฐานการสื่อสารและส่งข้อมูลผ่าน Internet ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน

2.จงยกตัวอย่างสื่อนำสัญญาณที่รู้จัก มา 3 อย่าง

                    สายเกลียวคู่

 เป็นสายที่มีราคาถูกที่สุด ประกอบด้วยทองแดง 2 เส้น แต่ละเส้นมีฉนวนหุ้มพันกันเป็นเกลียวสามารถรบกวนจากสนามแม่เหล็กได้แต่ไม่สามารถป้องกันการสูญเสียพลังงานจากการแผ่รังสีความร้อนในขณะที่มีสัญญาณส่งผ่านสาย สายเกลียวคู่ 1 คู่ จะแทนการสื่อสาร ได้ 1 ช่องทาง

                        สายโคแอกเชียล

Coaxial Cable หรือ สาย Coax นอกจากใช้ในระบบ Network แล้วยังสามารถ นำไปใช้กับระบบ TV และ Mainframe ได้ด้วย สาย Coax นั้นเป็นสายที่ประกอบไปด้วย แกนของ ทองแดงหุ้มด้วยฉนวน และสายดิน(ลักษณะเป็นฝอย) หุ้มด้วยฉนวนบางอีกชั้นหนึ่ง ในปัจจุบันได้ เปลี่ยนจากลวดทองแดงมาเป็นลวดเงินที่พันกันหลาย ๆ เส้นแทน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรบกวน

                          เส้นใยแก้วนำแสง 

 ไฟเบอร์ออฟติกส์ (Fiber Optic Cable)เป็นสายใยแก้วนำแสงชนิดใหม่ ประกอบด้วยท่อใยแก้ว ที่มีขนาดเล็กและบางมากเรียกว่า “CORE” ล้อมรอบด้วยชั้นของใยแก้วที่เรียกว่า “CLADDING” อัตราการส่งถ่ายข้อมูลสูงถึง565 เมกะบิต ต่อวินาที หรือมากกว่า ป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดีมาก ขนาดของสายเล็กมาก

4. ออกแบบระบบเครือข่ายสำหรับร้านอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 20 เครื่อง

ประโยชน์ของเครือข่าย

1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลทำได้ง่าย
โดยผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถที่จะดึงข้อมูลจากส่วนกลาง หรือข้อมูลจากผู้ใช้คนอื่นมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เหมือนกับการดึงข้อมูลมาใช้จากเครื่องของตนเอง และนอกจากดึงไฟล์ข้อมูลมาใช้แล้ว ยังสามารถคัดลอกไฟล์ไปให้ผู้อื่นได้อีกด้วย

2.ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้น ถือว่าเป็นทรัพยากรส่วนกลางที่ผู้ใช้ในเครือข่ายทุกคน สามารถใช้ได้โดยการสั่งงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของ ตัวเองผ่านเครือข่ายไปยังอุปกรณ์นั้น เช่น มีเครื่องพิมพ์ส่วนกลางในเครือข่าย เป็นต้น ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วย

3.ใช้โปรแกรมร่วมกัน
ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถที่จะรันโปรแกรมจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง เช่น โปรแกรม Word, Excel, Power Point ได้ โดยไม่จำเป็นจะต้องจัดซื้อโปรแกรม สำหรับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ และยังประหยัดเนื้อที่ในหน่วยความจำด้วย

4.ทำงานประสานกันเป็นอย่างดี

ก่อนที่เครือข่ายจะเป็นที่นิยม องค์กรส่วนใหญ่จะใช้คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เช่น เมนเฟรม หรือมินิคอมพิวเตอร์ ในการจัดการงาน และข้อมูลทุกอย่างในองค์กร แต่ปัจจุบันองค์กรสามารถกระจายงานต่าง ๆ ให้กับหลาย ๆ เครื่อง แล้วทำงานประสานกัน เช่น การใช้เครือข่ายในการจัดการระบบงานขาย โดยให้เครื่องหนึ่งทำหน้าที่จัดการการเกี่ยวกับใบสั่งซื้อ อีกเครื่องหนึ่งจัดการกับระบบสินค้าคงคลัง เป็นต้น

5.ติดต่อสื่อสารสะดวก รวดเร็ว
เครือข่ายนับว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ได้เป็นอย่างดี ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล กับเพื่อนร่วมงานที่อยู่คนละที่ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

6.เรียกข้อมูลจากบ้านได้

เครือข่ายในปัจจุบันมักจะมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ เครื่องหนึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้เครือข่ายจากระยะไกล เช่น จากที่บ้าน โดยใช้ติดตั้งโมเด็มเพื่อใช้หมุนโทรศัพท์เชื่อมต่อ เข้ากับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย

การเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดใหญ่