งานกลุ่ม เรื่อง สถานภาพระบบเครือข่ายของ มธ.

การเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ต่างๆของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มจัดทำโครงการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างอาคาร ณ ศูนย์ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2536 (TUNET-I) โดยได้ทำการเชื่อมโยงอาคารหลักทุกอาคารที่มีอยู่ในขณะนั้น รวม 15 อาคาร ด้วยสายใยแก้วนำแสงชนิด Multimode ขนาด 6-core โดยจัดวางในลักษณะกระจาย มีศูนย์กลางสายสัญญาณอยู่ที่ห้องคอมพิวเตอร์กลาง สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (สปข.) ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ และได้มีติดตั้งอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switch) ชนิด Ethernet (10Mbps) ประจำทุกอาคาร พร้อมทั้งได้มีการเดินสายกระจายสัญญาณ เพื่อเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ ในทุกๆ อาคาร เข้าสู่ระบบเครือข่าย รวมประมาณ 200 จุด
ต่อมาในราวปีงบประมาณ 2540 เมื่อมหาวิทยาลัยได้มีการขยายการดำเนินงานไปสู่ศูนย์รังสิตมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการระบบเครือข่ายความเร็วสูง (TUNET-II) ขึ้น และได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ เพื่อทยอยวางสายใยแก้วเพื่อเชื่อมโยงอาคารต่างๆ ทั้งที่ท่าพระจันทร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารหลักๆ ที่ศูนย์รังสิต ให้เข้าสู่ระบบเครือข่ายให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด รวมถึงการเช่าวงจรสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองศูนย์เข้าด้วยกัน ด้วยสายขนาดความเร็ว 2 Mbpsสถานะภาพการเชื่อมโยงภายนอกของศูนย์วิทยาเขตต่างๆ ของ มธ. สามารถสรุปได้ดังนี้

  1. มีการเชื่อมโยงระหว่างมธ.ท่าพระจันทร์ กับ มธ.ศูนย์รังสิต ด้วยสายวงจรเช่า (DDN) ความเร็ว 2 Mbpsมี
  2. การต่อเชื่อมเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์ ผ่านผู้ให้บริการต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ต (ISP) ซึ่งได้แก่ บริษัท KSC Internet จำกัด ด้วยกัน 2 เส้นทาง คือเชื่อมระหว่างมธ.ท่าพระจันทร์ไปยัง KSC ด้วยความเร็ว 1 Mbps และเชื่อมโยงระหว่าง มธ.ศูนย์รังสิต กับ KSC ด้วยความเร็ว 1.5 Mbps ทั้งนีการเชื่อมโยงทั้ง 3 เส้นทางดังกล่าว ได้กำหนดให้มีการทำงานแบบ redundant กล่าวคือ หากวงจรเชื่อมโยงวงจรใดวงจรหนึ่่งขัดข้องไป ระบบจะสลับการทำงานผ่าน 2 วงจรที่เหลืออัตโนมัติ
  3. มธ. ศูนย์ลำปางเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงการติดต่อ มธ.ศูนย์อื่นๆได้ โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างมหาวิทยาลัย uninet  ซึ่งเปนโครงการของทบวงของมหาวิทยาลัยและมีศูนย์กลางเครือข่ายอยู่ที่ทบวงมหาวิทยาลัย ด้วยสายความเร็ว 256 kbps
  4. มธ.ท่าพระจันทร์ได้มีการต่อเชื่อมเข้ากับเครือข่าย uninet ด้วยสายใยแก้วนำแสงความเร็ว 155 mbps โดยเน้นการใช้งานในการติดต่อระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันเองและการให้บริการห้องสมุดเป็นหลัก

สมาชิก

1. นางสาวสุดารัตน์  ผิวเหมาะ  2541051641209

2. นางสาวอลิษา  ณ จินดา     2541051641184

Advertisements

Posted on กุมภาพันธ์ 28, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: